گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۳۳

 

من خاک ترا به چرخ اعظم ندهمیک ذره غمت بهر دو عالم ندهم
نقش خود را نثار عالم کردموز نقش تو من آب به آدم ندهم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۳۶

 

من زخم ترا به هیچ مرهم ندهمیکی موی ترا بهر دو عالم ندهم
گفتم جان را بیار محرم ندهماز گفتهٔ خود بیش دهم کم ندهم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب سی و سوم: در شكر نمودن از معشوق » شمارهٔ ۱۷

 

رنج تو به صد گنج مسلم ندهم

ملک غم تو به ملکت جم ندهم

چون درد تو درمان دلم خواهد بود

یک ساعته دردت به دو عالم ندهم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار