گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۹۸

 

گفتی که بگو زبان چه محرم باشدمحرم نبود هرچه به عالم باشد
والله نتوان حدیث آن دم گفتنبا او که سرشت خاک آدم باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۰۳

 

کی غم خورد آنکه با تو خرم باشدور نور تو آفتاب عالم باشد
اسرار جهان چگونه پوشیده شودبر خاطره آنکه با تو محرم باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۵

 

هر سرو که در بسیط عالم باشد
شاید که به پیش قامتت خم باشد
از سرو بلند هرگز این چشم مدار
بالای دراز را خرد کم باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۹۷

 

شمعم که غذای چشمم از نم باشد
خنده همه گریه سور ماتم باشد
شادی و طرب بخواب بینم گه گاه
وان نیز چو بیدار شوم غم باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۹۸

 

بسیار بدیدم و چو تو کم باشد
یاری که برنج یار خرم باشد
نازک دل و زود سیر و بد پیوندی
زان وصل تو چون پیاله یک دم باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۴۸

 

درویشی جو، گر همه یک دم باشد
تا سلطانی بر تو مسلم باشد
چون باطن خم گر نشود صاف دلت
از ظاهر آیینه چرا کم باشد؟


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی