گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۲۵

 

جان در ره ما بباز اگر مرد دلیورنی سر خویش گیر کز ما بحلی
این ملک کسی نیافت از تنگ دلیحق می‌طلبی و مانده در آب و گلی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴

 

با گشت زمان نیست مرا تنگ دلی
کایزد به کسی داد جهان سخت ملی
بیرون برد از سر بدان مفتعلی
شمشیر خداوند معدبن علی


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲۳

 

ای نسبت تو هم به نبی هم به علیعمر ابدی بادت و عز ازلی
باقی به وجود تو پس از پانصد سالهم گوهر مصطفی و هم نام علی


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۱

 

نازکتر از آبی تو نه از آب و گلی
از جان و دلی از آنکه در جان و دلی
گر کام دل من ندهی از لب خویش
بس خون دلم بریزی از من بحلی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن حسام خوسفی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۸۱۷

 

آن دل که بدی سغبۀ هر دلگسلی
زلف تو ببرد آن چنان مستحلی
با آن همه آوازۀ دلداری او
زلف تو هم آزموده بهتر بدلی


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۸۱۸

 

ای خام که عادتت بود سنگدلی
بس خوب و نکویی ، زچه آبی؟ چه گلی؟
نرمی نکنی به بندۀ خود روزی
ترسم که دعایی کنم از تنگ دلی


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۶۱۹

 

گر بتوانی، به نفس خود کن جدلی
سلطانی راست فقر، نعم‌البدلی
زین هستی موهوم خرابی، ور نه
ویرانه نیستی ندارد خللی


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۶۲۰

 

آن رند که در مثل ندارد بدلی
دی گفت برای اهل عرفان مثلی
جز بندگی از خداشناسان نسزد
از علم چه سود اگر نباشد عملی


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۶۲۱

 

از عشق که نیست در جهانش بدلی
صد فرد چو غنچه است در هر بغلی
بگذر ز سر صلاح و تقوی در عشق
این راه به سر نبرد هر کور و شلی


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی