گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۶

 

آن چیست کز او سماعها را شرف استوان چیست که چون رود محل تلف است
می‌آید و میرود نهان تا دانندکاین ذوق و سماعها نه از نای و دف است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴۲

 

زان رونق هر سماع آواز دف استزانست که دف زخم وستم را هدف است
می‌گوید دف که آنکسی دست ببردکاین زخم پیاپی دل او را علف است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۲

 

ای تازه جوان، کمان تندت به کف است
تیرت گذرا یک سر تیر از هدف است
پر گرم متاز رخش، دوری دوری‌ست
گر این طرف منزل، اگر آن طرف است


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی