گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۳۲

 

چندان گفتی که از بیان بگذشتیچندان گشتی بگرد آن کان گشتی
کشتی سخن در آب چندان راندینی تخته بماند نی تو و نی کشتی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب بیست و چهارم:درآنكه مرگ لازم وروی زمین خاك رفتگانست » شمارهٔ ۸

 

گر در کوهی مقیم و گر در دشتی

بر خاک گذشتگان مجاور گشتی

بر خاک تو بگذرند ناآمدگان

چندان که تو برگذشتگان بگذشتی


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عطار » وصلت نامه » و له ایضاً

 

گر در کوهی مقیم و گر در دشتی

بر خاک گذشتگان مجاور گشتی

بر خاک تو بگذرند نا آمده‌گان

چندانکه تو بر گذشتگان بگذشتی


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار