گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۱۷

 

بیگاه شد و دل نرهید از نالهروزی نتوان گفت غم صد ساله
ای جان جهان غصهٔ بیگاه شدنآنکس داند که گم شدش گوساله


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی