گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱

 

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریموین یکدم عمر را غنیمت شمریم
فردا که ازین دیر فنا درگذریمبا هفت هزار سالگان سر بسریم


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۰

 

* ای دوست بیا تا غمِ فردا نخوریم،
وین یک‌دمِ عمر را غنیمت شمریم؛
فردا که ازین دیْر کُهَن درگذریم؛
با هفت‌هزارسالگان سربه‌سریم.


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۴۳

 

امروز چو حلقه مانده بیرون دریمبا حلقه حریف گشته همچون کمریم
چون حلقهٔ چشم اگر حریف نظریمباید که ازین حلقهٔ در درگذریم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۳۱

 

دل میگوید که نقد این باغ دریمامروز چریدیم و به شب هم بچریم
لب میگزدش عقل که گستاخ مروگرچه در رحمت است زحمت ببریم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۸۶

 

گر صبر کنی پردهٔ صبرت بدریمور خواب روی خواب ز چشمت ببریم
گر کوه شوی در آتشت بگدازیمور بحر شوی تمام آبت بخوریم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۹۶

 

گفتم که ز چشم خلق با دردسریمتا زحمت خود ز چشم خلقان ببریم
او در تن چون خیال من شد چو خیالیعنی که ز چشمها کنون دورتریم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » مواعظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۱

 

چون ما و شما مقارب یکدگریم
به زان نبود که پردهٔ هم ندریم
ای خواجه تو عیب من مگو تا من نیز
عیب تو نگویم که یک از یک بتریم


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹۷

 

مانندهٔ باد اگر چه بی‌پا و سریم
پیوسته چو آتش ره بالا سپریم
زان پیش که رخت ما سوی خاک کشند
ما خاک فروشیم و بدان آب خوریم


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۳۴

 

سبحان‌الله غمی به پایان نبریمالا که ازو در دگری می‌نگریم
آن شد که ستاره می‌شمردیم به روزاکنون همه روز و شب نفس می‌شمریم


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۳۵

 

با گل گفتم چون به چمن برگذریمچون از همه باغ آرزوی تو بریم
گل گفت مرا چو نیک درمی‌نگریماز روی بقا برابر یکدگریم


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۵۲

 

چشم تو کزو در هوس یک نظریم
گفتم نظری از و بجانی بخریم
با جان بداده چون بهم در نگریم
باچشم تو همچو ابرویت سر بسریم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۷۰

 

منگر تو بدان که ما به تن مختصریم
هر چند که کوته ایم عالی نظریم
اینها همه صندوق پر از کرباسند
ما حقه سربسته لعل و گهریم


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی