گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸

 

از بادهٔ لعل ناب شد گوهر ماآمد به فغان ز دست ما ساغر ما
از بسکه همی خوریم می بر سر میما در سر می شدیم و می در سر ما


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۶

 

عشقست طریق و راه پیغمبر ماما زادهٔ عشق و عشق شد مادر ما
ای مادر ما نهفته در چادر ماپنهان شده از طبیعت کافر ما


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب پنجاهم: در ختم كتاب » شمارهٔ ۴

 

بگذشت ز فرق دو جهان گوهر ما

وز گوهر ماست این عظمت در سرِ ما

ما اعجمیان بارگاه عشقیم

این سِر تو ندانی بچه آیی بر ما


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲

 

گردی نبرد ز بوسه از افسر ما
گر بوسه به نام خود زنی بر سر ما
تازان خودی مگرد گرد در ما
یا چاکر خویش باش یا چاکر ما


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹

 

از بادهٔ عشق شد مگر گوهر ما؟
آمد به فغان ز دست ما ساغر ما
از بسکه همی خوریم می را بر می
ما درسر می شدیم و می در سر ما


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۴

 

می آمد و می رفت پیاله بر ما
تا خون بنماند در رگ و ساغر ما
چون چشم خروه بس که شد در سرما
چون تاج خروه لعل شد افسرما


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل