گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۱۸

 

آواز سرافیل طرب میرسدماز خاک فنا بر آسمان می‌بردم
کس را خبری نیست که بر من چه رسیدزان با خبری که بی‌خبر می‌رسدم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۵۰

 

ساقی امروز در خمارت بودمتا شب به خدا در انتظارت بودم
می در ده و از دام جهانم به جهانامشب چو به روز من شکارت بردم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲۵

 

مردم رغم عشق دمی در من دمتا زندهٔ جاوید شوم زان یکدم
گفتی که به وصل با تو همدم باشمگو با که کجا شرم نداری همدم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۱۹

 

رنجورم و در دل از تو دارم صد غم
بی لعل لبت حریف دردم همه دم
زین عمر ملولم من مسکین غریب
خواهد شود آرامگهم کوی عدم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۱۲۴

 

از روضهٔ حسن تو نگاری رسدم
وز موکب وصل تو غباری رسدم
تا چند کشند و چند افروزندم
من سوخته‌ام چرا همی سوزندم


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی