گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴

 

چون ابر به نوروز رخ لاله بشستبرخیز و بجام باده کن عزم درست
کاین سبزه که امروز تماشاگه توستفردا همه از خاک تو برخواهد رست


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

عطار » مختارنامه » باب بیستم: در ذُلّ و بار كشیدن و یكرنگی گزیدن » شمارهٔ ۲۲

 

ای در رهِ دین و کارِ کفر آمده سُست

نه مؤمن اصلی و نه کافر بدرست

بر روی و ریا طاعت تو معصیت است

با مفسدِ فاش باش یا زاهدِ رُست


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار