گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵

 

از دیدن اغیار چو ما را مدد استپس فرد نه‌ایم و کار ما در عدد است
از نیک و بد آگهیم و این نیک و بد استهردل که نه بی‌خود است زیر لگد است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰

 

آن کیست که آگاه ز حسن و خرد است
آسوده ز کفر و دین و از نیک و بد است
کارش نه چو جسم و نفس داد و ستد است
آگاه بدو عقل و خود آگه به خود است


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی