گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹

 

ای آنکه گرفت شربت از مشرب مامستی گردد که روز بیند شب ما
ای آنکه گریخت از در مذهب ماگوشش بکشد فراق تا ملهب ما


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰

 

با عشق روان شد از عدم مرکب ماروشن ز شراب وصل دائم شب ما
زان می که حرام نیست در مذهب ماتا صبح عدم خشک نیابی لب ما


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی