گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۱۶

 

بیگانه شوی ز صحبت بیگانهبشنو سخن راست از این دیوانه
صد خانه پر از شهد کنی چون زنبورگر زانکه جدا کنی ز اینان خانه


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۲۲

 

دانی شب چیست بشنو ای فرزانهخلوت کن عاشقان ز هر بیگانه
خاصه امشب که با مهم همخانهمن مستم و مه عاشق و شب دیوانه


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۳۶

 

گفتم که توئی می و منم پیمانهمن مرده‌ام و تو جانی و جانانه
اکنون بگشا در وفا گفت خموشدیوانه کسی رها کند در خانه


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۳۷

 

گفتم که ز عشقت شده‌ام دیوانهزنجیر ترا به خواب بینم یا نه
گفتا که خمش چند از این افسانهدیوانه و خواب خه‌خه‌ای فرزانه


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب بیست و هفتم: در نومیدی و به عجز معترف شدن » شمارهٔ ۴

 

این بادیهٔ تو را سری پیدا نه

پختن طمعِ وصل تو جز سودا نه

جان عاشقِ تو، ولیک جان اینجا نه

تو در دلِ ما ولیک دل با ما نه


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۸۴

 

در راه فرید کاتب فرزانهبگشاد شبی در تناسل خانه
آورده به صحرای جهان مردانهخوارزمیکی باره و دندانه


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۶

 

ای خواجه چه گویم چو نیی فرزانه
از شمع شکیبا نبود پروانه
عیب است خروس با زن اندر خانه
تا خود چه رسد به مردم بیگانه


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن حسام خوسفی
 

ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۷

 

از چار بلا که دور باد از خانه
پرهیز کنند مردم فرزانه
از دیوار شکسته و گاو سترگ
از زال سلیطه و سگ دیوانه


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن حسام خوسفی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۶۶

 

مستش دیدم گرفته راه خانه
خلقی با او ز خویش و از بیگانه
خود را بستم برو زدم مردانه
زان گونه که با شمع کند پروانه


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۶۷

 

گفتا که چو تنها شوی اندر خانه
آیم ببر تو تا کنم افسانه
شد خانه تهی ز خویش و از بیگانه
هان بر سر آن حدیث هستی یا نه؟


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۸۵

 

با شمع چو گرم شد سر پروانه
با شمع بسوخت خویشتن مردانه
شد در سر شمع و شمع را شب همه شب
از سوختن خویش بدو پروا نه


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی