گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۱

 

ایدل تو به اسرار معما نرسیدر نکته زیرکان دانا نرسی
اینجا به می لعل بهشتی می سازکانجا که بهشت است رسی یا نرسی


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۴

 

ای دل تو به ادراکِ معمّا نرسی،
در نکتهٔ زیرکانِ دانا نرسی؛
اینجا ز می و جام بهشتی می‌ساز،
کانجا که بهشت است رسی یا نرسی


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۲۵

 

بی کار دلا به کارفرما نرسی
اینجا نکنی کار بدانجا نرسی
کار خود از امروز به فردا مفکن
ترسم که از امروز به فردا نرسی


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی