گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۸۲

 

آن روز که کار وصل را ساز آیدوین مرغ از این قفس بپرواز آید
از شه چو صفیر ارجعی باز شودپروازکنان به دست شه بازآید


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب چهارم: در معانی كه تعلّق به توحید دارد » شمارهٔ ۳۱

 

آن بحر که موجش گهر انداز آید

در سینهٔ عاشقان به صد ناز آید

یک بار درآمد و مرا بیخود کرد

این بار گمم کند اگر باز آید


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

وحشی » گزیده اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵

 

در صید گهت که جان طرب ساز آید
سیمرغ اسیر چنگل بازآید
هر جا که صدای طبل باز تو رسد
سد مرغ دل از شوق به پرواز آید


متن کامل شعر را ببینید ...

وحشی
 

هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹

 

یک لحظه کسی که با تو دمساز آید
یا با تو دمی همدم و همراز آید
از کوی تو گر سوی بهشتش خوانند
هرگز نرود وگر رود باز آید


متن کامل شعر را ببینید ...

هاتف اصفهانی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱۱

 

پیریم ولی چو عشق را ساز آید
هنگام نشاط و طرب و ناز آید
از زلف رسای تو کمندی فگنیم
بر گردن عمر رفته تا باز آید


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۱۲۳

 

توفیق گذشته گر به ما باز آید
این بخت عجوز بر سر ناز آید
شاهین کرم گر بگشاید پر و بال
بس طایر بسمل که به پرواز آید


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی