گنجور

حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷

 

هر روز دلم به زیر باری دگر استدر دیدهٔ من ز هجر خاری دگر است
من جهد همی‌کنم قضا می‌گویدبیرون ز کفایت تو کاری دگراست


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۳

 

اندر سر ما همت کاری دگر استمعشوقه خوب ما نگاری دگر است
والله که بعشق نیز قانع نشویمما را پس از این خزان بهاری دگر است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳۴

 

با ما ز ازل رفته قراری دگر استاین عالم اجساد دیاری دگر است
ای زاهد شبخیز تو مغرور نمازبیرون ز نماز روزگاری دگر است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱۳

 

در مجلس عشاق قراری دگر استوین بادهٔ عشق را خماری دگر است
آن علم که در مدرسه حاصل کردندکار دگر است و عشق کاری دگر است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی