گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۱

 

هر راز که اندر دل دانا باشدباید که نهفته‌تر ز عنقا باشد
کاندر صدف از نهفتگی گردد درآن قطره که راز دل دریا باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰۹

 

دیوانه میان خلق پیدا باشدزیرا که سوار اسب سودا باشد
دیوانه کسی بود که او را نشناختدیوانه به نزد ما شناسا باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲

 

آن دوست که آرام دل ما باشد
گویند که زشتست بهل تا باشد
شاید که به چشم کس نه زیبا باشد
تا یاری از آن من تنها باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۷

 

خواهی شرفت هردمی اعلا باشد
باشد طلب فروتنی تا باشد
با خاک نشینان بنشین تا گویند
هر چیز سبک‌تر است بالا باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۲

 

خواهی شرف مردم دانا باشد
عزت مطلب فروتنی تا باشد
با صدر نشینان منشین کز میزان
هر سنگ سبک‌تر است بالا باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۸۴

 

بزمی است که اهل دل چنین جا باشد
کز هشت درش بهشت پیدا باشد
وین طرفه که هر که بایدش لعل مذاب
با کشتی می بر لب دریا باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۸۷

 

گل خواست که چون روی تو زیبا باشد
وین خود چه خیالست و چه سودا باشد؟
حسنی باید چو حسن تو روز افزون
یک روز نکویی همه کس را باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۴۶

 

خواری، شرف مردم دانا باشد
عزت مطلب، فروتنی تا باشد
با صدرنشینان منشین، کز میزان
آن سر که سبک‌ترست بالا باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی