گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۵

 

ای دوست شکر خوشتر یا آنک شکر سازدای دوست قمر خوشتر یا آنک قمر سازد
بگذار شکرها را بگذار قمرها رااو چیز دگر داند او چیز دگر سازد
در بحر عجایب‌ها باشد به جز از گوهراما نه چو سلطانی کو بحر و درر سازد
جز آب دگر آبی از نادره دولابیبی شبهه و بی‌خوابی او قوت جگر سازد
بی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۸

 

ای دوست شکر بهتر یا آنک شکر سازدخوبی قمر بهتر یا آنک قمر سازد
ای باغ توی خوشتر یا گلشن گل در تویا آنک برآرد گل صد نرگس تر سازد
ای عقل تو به باشی در دانش و در بینشیا آنک به هر لحظه صد عقل و نظر سازد
ای عشق اگر چه تو آشفته و پرتابیچیزیست که […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی