گنجور

حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۱۸

 

زان حبه خضرا خور کز روی سبک روحیهر کاو بخورد یک جو بر سیخ زند سی مرغ
زان لقمه که صوفی را در معرفت اندازدیک ذره و صد مستی یک دانه و صد سیمرغ


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ