گنجور

حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۶

 

رحمان لایموت چو آن پادشاه رادید آن چنان کز او عمل الخیر لایفوت
جانش غریق رحمت خود کرد تا بودتاریخ این معامله رحمان لایموت


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ