گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۵

 

چون خاک باش در همه احوال بردبارتا چون هوات بر همه کس قادری بود
چون آب نفع خویش به هر کس همی رسانتا همچو آتشت ز جهان برتری بود


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی