گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف)» و حروف قافیهٔ «فته»

 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱۱

 

ای زود گرد گنبد بر رفته

خانهٔ وفا به دست جفا رفته

بر من چرا گماشته‌ای خیره

چندین هزار مست بر آشفته؟

این دشته بر کشیده همی تازد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو قبادیانی