گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب)» و حروف قافیهٔ «اهینیست»

 

اقبال لاهوری » زبور عجم » علمی که تو آموزی مشتاق نگاهی نیست

 

علمی که تو آموزی مشتاق نگاهی نیست

واماندهٔ راهی هست آوارهٔ راهی نیست

آدم که ضمیر او نقش دو جهان ریزد

با لذت آهی هست بی لذت آهی نیست

هر چند که عشق او آوارهٔ راهی کرد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری