گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب)» و حروف قافیهٔ «امان»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۳۹۰

 

ای از تو به خون دل رنگین چو گلم دامان

برد از دل من داغت سودای گل اندامان

رویت ز نظر پنهان وز وصف جمالت پر

هم زاویه خاصان هم انجمن عامان

نوشند می گلگون ریزند ز مژگان خون

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی