گنجور

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب ششم » داستانِ زن دیبا فروش و کفشگر

 

ز انبوهیِ جان و دل در کوکبهٔ عشقت

آهِ من مسکین را ره نیست بسوی تو

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب هشتم » داستانِ برزگر با گرگ و مار

 

رازی چه نهان دارم کز صفحهٔ رخسارم

هر کس که مرا بیند، چون آب فرو خواند

سعدالدین وراوینی
 
 
sunny dark_mode