گنجور

ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۱۰۹ - به چه کارید؟

 

ای معشر خودخواه منافق به چه کارید؟

جزکشتن یاران موافق به چه کارید؟

ای جز ز عناد و حسد و تهمت و آزار

بگسسته دل از جمله علایق به چه کارید؟

ای راست به مانند غراب و بچه خویش

[...]

ملک‌الشعرا بهار