گنجور

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

افراخت علم پادشه گل به چمن باز

فردوس صفت گشت همه تل و دمن باز

بلبل به چمن شور در افکنده چون من باز

باد سحری آمده در ملک ختن باز

وز مشک ختن کرده جوان دیر کهن باز

[...]

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

وز مشک ختن کرده جوان دیر کهن باز

گلزار و گلستان همه شد احمر و ارقط

بی عیش و طرق حیف بود وقت گل و مل

کو ساقی و کو ساغر و کو مطرب و بربط

سارنج چو ععق بودش شور و نواکار

[...]

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

وز مشک ختن کرده جوان دیر کهن باز

گلزار و گلستان همه شد احمر و ارقط

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

بی عیش و طرق حیف بود وقت گل و مل

کو ساقی و کو ساغر و کو مطرب و بربط

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

سارنج چو ععق بودش شور و نواکار

از سره و سرخاب شنو طنطنه بط

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

حق باد نگهدار جهان از نظر بد

از مند مطرا شد و از بس که منشط

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

چتر شبهی افراشته از ماه به ماهی

خلاق سفید و سیه و پیر و محطط

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

با واو وجودش شده چون میم عدم خم

شد عالم ایجاد یکی قطره از آن شط

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

اسلام ز صمصامش پاینده شد و حصل

نی ممکن و نی واجب بل آمده اوسط

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

گر او نبود شافعه روز قیامت

پس خامه تقدیر به جرم که کشد خط

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

پا تا بسر اندر ره حق آمده تسلیم

در صبر از آن روز ز خدا یافته سر خط

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

قندیل ملک را همه در بارگهش بار

جبریل امین را در او منزل و مهبط

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

با نفس همه عمر به خصمی و تجاهد

بر دیده شیطان ز عبادت زده مشرط

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

از تیغ زبان بر همه کس قالب و قاهر

وز سابقه بر هر چه سلیطه است مسلط

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

پنهان به طواف در او شاهی سرمد

مفتاح یقین داعی دین ماهی مسقط

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

حادث بود اما بنظر مثل قدیم است

نی نی قدم اینجا غلط است و حدث اغلط

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

از مدح رضا بست خرد لب ز تکلم

ختم سخن از مدح جنابش شده احوط

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

از کف جوادش شده بنیاد تبرع

در محکه‌اش پیر خرد طفل مقمط

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

مهرش مطلب از دل پر بغض و قساوت

او را چه کند مبغض مجهول مخبط

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۰ - در توحید و مدح ائمه طاهرین علیهم السلام

 

در ملک عبودیت و در کون و ملکان شاه

بر کسوت وی همت وی آمده مخیط

صامت بروجردی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode