گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۱۷۱

 

کی نشئهٔ صهبا، دل غمناک گشاید؟

می چون نتواند گره تاک گشاید

کار جگر سنگ، سپرداری دل نیست

چون شست ستم، غمزهٔ بی باک گشاید

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۱۷۱

 

کی نشئهٔ صهبا، دل غمناک گشاید؟

می چون نتواند گره تاک گشاید

کار جگر سنگ، سپرداری دل نیست

چون شست ستم، غمزهٔ بی باک گشاید

حزین لاهیجی