گنجور

ازرقی هروی » قصاید » شمارهٔ ۴۷

 

المنه لله که خورشید خراسان

از برج شرف گشت دگر باره درخشان

المنه لله که آراست دگر بار

دیوان خراسان بسزاوار خراسان

المنه الله که از کشتی عصمت

[...]

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » مقطعات » شمارهٔ ۷

 

گر شاه جهان قصۀ من بنده بخواند

زین قصه همی حالت من بنده بداند

داند که میان دو سفر بندۀ درویش

بی یاوری شاه چه بیچاره بماند

زان همت چون دریا ، وز آن کف چون ابر

[...]

ازرقی هروی
 
 
sunny dark_mode