گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ینمیباید»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۷۰

 

در عشق توام وفا قرین میباید

وصل تو گمانست و یقین میباید

کار من و دل خاصه در حضرت تو

بد نیست و لیکن به از این میباید


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸۶

 

در عشق توم وفا قرین می‌باید

وصل تو گمانست، یقین می‌باید

کار من دل خواسته در خدمت تو

بد نیست ولیکن به ازین می‌باید


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۱۴

 

چشمی به سحاب همنشین می‌باید

خاطر به نشاط خشمگین می‌باید

سر بر سر دار و سینه بر سینهٔ تیغ

آسایش عاشقان چنین می‌باید


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۴۸

 

با علم خدا عین یقین میباید

چشم و دل و عقل خرده بین میباید

هر چیز که گویی به ازین میباید

حقا که چنین نیست چنین میباید


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی