گنجور

اشعار مشابه

 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴۳

 

چون موی شدم ز رشک پیراهن تو

وز رشک گریبان تو و دامن تو

کاین بوسه همی دهد قدمهای ترا

وآنرا شب و روز دست در گردن تو


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸۱

 

کو آن می دیرسال زودافکن تو

محراب دل من ز حیات تن تو

میخانه مقام من به و مسکن تو

خم بر سر من، سبوی در گردن تو


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹۲

 

چشمم به گل است و مرغ دستان زن تو

میلم به می است و رطل مرد افکن تو

زین پس من و صحرای دل روشن تو

من چون تو و تو چون من و من بی من تو


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۴۶

 

از کوفتن پای تو و گشتن تو

لعبی است هر اندام تو را بر تن تو

ماهی تو از جیب تو تا دامن تو

چون چرخ همی گردد پیرامن تو


متن کامل شعر را ببینید ...

مسعود سعد سلمان
 

عطار » مختارنامه » باب دهم: در معانی مختلف كه تعلّق به روح دارد » شمارهٔ ۱۷

 

ای وهم و خیال و حسِّ تو رهزن تو

بشناس که نیست جان تو در تن تو

این سر ز سر گزاف نتوان دانست

این جز به تفکّر نشود روشن تو


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۳۵

 

ای رنج زمانه بهرۀ دشمن تو

از درد مباد گرد بر دامن تو

تا بنده چو شمعست رخ روشن تو

هر چند ز رشته می گدازد تن تو


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹۵

 

پیراهن و فوطه بر تن روشن تو

می رقص کند بناز گرد تن تو

گه دست گریبان زده در گردن تو

گه پای ترا بوسه دهد دامن تو


متن کامل شعر را ببینید ...

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی
 

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹۶

 

تا دست رهی گسست از دامن تو

تا دیده بریده گشت از دیدن تو

از زخم طپانچه ها که بربر زده ام

شد سینه من برنگ پیراهن تو


متن کامل شعر را ببینید ...

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۴۸

 

ای یوسف جان درون پیراهن تو

نقد و جهان جوی است از خرمن تو

مقصود زمین و آسمان گر طلبی

گنجیست نهفته در طلسم تن تو


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۵۳

 

زن دوست نداری که بود دشمن تو

واتش فکند همیشه در خرمن تو

چون خون ترا نریزد آخر زن تو

کاول فکند دو شاخه درگردن تو


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » رباعیات گنجفه » صنف پنجم که چنگ است و کم بر است » شمارهٔ ۱۱

 

ای داده فروغ گل رخ روشن تو

خورشید فلک گلی است از گلشن تو

چون ساز طرب وصل تو دارد چه عجب

گر زره زند دو چنگ در دامن تو


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۰۰

 

ای عشق بیا از همه فن به فن تو

ای عقل برو سر تو در گردن تو

دلگیر ز شهر بند عقلم پس از این

ای دشت جنون دست من و دامن تو


متن کامل شعر را ببینید ...

مشتاق اصفهانی