گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «مباشد»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۹۸

 

گفتی که بگو زبان چه محرم باشد

محرم نبود هرچه به عالم باشد

والله نتوان حدیث آن دم گفتن

با او که سرشت خاک آدم باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۰۳

 

کی غم خورد آنکه با تو خرم باشد

ور نور تو آفتاب عالم باشد

اسرار جهان چگونه پوشیده شود

بر خاطره آنکه با تو محرم باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۵

 

هر سرو که در بسیط عالم باشد

شاید که به پیش قامتت خم باشد

از سرو بلند هرگز این چشم مدار

بالای دراز را خرد کم باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۹۷

 

شمعم که غذای چشمم از نم باشد

خنده همه گریه سور ماتم باشد

شادی و طرب بخواب بینم گه گاه

وان نیز چو بیدار شوم غم باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۹۸

 

بسیار بدیدم و چو تو کم باشد

یاری که برنج یار خرم باشد

نازک دل و زود سیر و بد پیوندی

زان وصل تو چون پیاله یک دم باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۴۸

 

درویشی جو، گر همه یک دم باشد

تا سلطانی بر تو مسلم باشد

چون باطن خم گر نشود صاف دلت

از ظاهر آیینه چرا کم باشد؟


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

جلال عضد » دیوان اشعار » رباعیّات » شمارهٔ ۱۷

 

هر سرو که در بسیط عالم باشد

شاید که به پیش قامتت خم باشد

ای سرو بلند! هر دمی چشم برآر

بالای دراز را خرد کم باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال عضد
 

محیط قمی » رباعیات » شمارهٔ ۴

 

ایران همه دلکش و منظم باشد

این گونه زعدل صدر اعظم باشد

بوالمجد علی اصغر بن ابراهیم

کش بنده ی جود معن و حاتم باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

محیط قمی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثانی: فی الشرعیّات و ما یتعلق بها » شمارهٔ ۱۲۶ - الصدق

 

با صدق تو زخم همچو مرهم باشد

با صدق مرا انده دل کم باشد

اندر ره حق اگر تو صادق باشی

ملک دو جهان تو را مسلّم باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثالث: فی ما یتعلق باحوال الباطن و المرید » شمارهٔ ۱۷۷

 

درویش به غم همیشه خرّم باشد

اندر ره فقر زخم مرهم باشد

گر درویشی تو بابلا خوش می باش

کس جای حدیث عافیت کم باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

اهلی شیرازی » ساقینامهٔ رباعی » شمارهٔ ۳۹

 

ساقی می اگر ز ساغر جم باشد

ور درد محبت از خم غم باشد

من بنده آنکسم که در دور فلک

بر هر چه نصیب اوست خرم باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی