گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «شتونامدیچونستاین»

 

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۲۶

 

رفتی سوی گشت و نامدی چونست این

یک هفته گذشت و نامدی چونست این

گفتی که چو هفته ای شود باز آیم

شد هفت تو هشت و نامدی چونست این


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی