گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «رض»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۴۷

 

الجوهر فقر و سوی الفقر عرض

الفقر شفاء و سوی الفقر مرض

العالم کله خداع و غرور

والفقر من العالم کنزو غرض


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۷۹

 

پیوسته مرا ز خالق جسم و عرض

حقا که همین بود و همینست غرض

کان جسم لطیف را به خلوتگه ناز

فارغ بینم همیشه ز آسیب مرض


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۷۵

 

ای صورت و معنی تو را پستی فرض

از طبع، قد تو کو تهی برده به قرض

کوتاه تری یک گره از خایه به طول

با خایه برابری ولیکن در عرض


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثالث: فی ما یتعلق باحوال الباطن و المرید » شمارهٔ ۱۵۵

 

من قال بانّ جوهر الفقر عرض

الجوهر لمّا عرض الفقر عرض

و الفقر شفا و ماسوی الفقر مرض

فقری غرضی و لیس فی الفقر غرض


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

فضولی » دیوان اشعار فارسی » رباعیات » شمارهٔ ۶۹

 

ای بر همه اتباع فرمان تو فرض

در دمت احسان تو رزق همه فرض

کار همه خلق را میسر سامان

ناگشته بر آستانه قدر تو عرض


متن کامل شعر را ببینید ...

فضولی بغدادی