گنجور

اشعار مشابه

 

سعدی » مواعظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷

 

بالای قضای رفته فرمانی نیست

چون درد اجل گرفت درمانی نیست

امروز که عهد تست نیکویی کن

کاین ده همه وقت از آن دهقانی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲

 

عشق تو ز عالم هیولانی نیست

سودای تو حد عقل انسانی نیست

ما را به تو اتصال روحانی هست

سهل است گر اتفاق جسمانی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۱۵۵

 

کبریست درین وهم که پنهانی نیست

برداشتن سرم به آسانی نیست

ایمانش هزار دفعه تلقین کردم

این کافر را سر مسلمانی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

عطار » مختارنامه » باب سی و هشتم: در صفت لب و دهان معشوق » شمارهٔ ۳۰

 

گفتم: «شکریم ده مسلمانی نیست»

گفتا: «جان ده که نرخ پنهانی نیست

یک بوسه به جانیست مرا، گو بمخر

آن را که بدین گرانی ارزانی نیست»


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰

 

امروز مرا غیر پریشانی نیست

در مشکل من امید آسانی نیست

غم کشت مرا و کس به دادم نرسید

بالله که درین شهر مسلمانی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۱

 

احداث زمانه را چو پایانی نیست

و احوال جهان را سر و سامانی نیست

چندین غم بیهوده به خود راه مده

کاین مایهٔ عمر نیز چندانی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۱

 

احدات زمانه را چوپایانی نیست

و احوال جهان را سر و سامانی نیست

چندین غم بیهوده بخود راه مده

کین مایةۀ عمر نیز چندانی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب السادس: فی ما هو جامع لشرایط العشق و المشاهَده و الحسن و الموافقه و ما یلیق بهذا الباب » شمارهٔ ۲۲۷

 

سودای تو را خود سر و سامانی نیست

وین حادثه را پدید پایانی نیست

قصّه چه کنم درد دل ریش مرا

جز وصل تو دوست هیچ درمانی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب العاشر: البهاریات » شمارهٔ ۳۱

 

در مذهب ما سماع و مهمانی نیست

جز جنبش و جز سکون روحانی نیست

شکر است خدای را که ما را امروز

جمعیّت دل هست و پریشانی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

فرخی یزدی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹۱

 

دردی بتر از علت نادانی نیست

جز علم دوای این پریشانی نیست

با آنکه بروی گنج منزل دارد

بدبخت و فقیرتر ز ایرانی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

فرخی یزدی