گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «اننشود»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۷۴

 

قاصد پی اینکه بنده خندان نشود

پنهان مکن از بنده که پنهان نشود

گر بر در باغی بنویسی زندان

باغ از پی آن نوشته زندان نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۶

 

تا خوی بد یار دگر سان نشود

احوال دل یار بسامان نشود

او جان طلبد از من و من بوسه ازو

او را شود این کار مرا آن نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن یمین فریومدی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثالث: فی ما یتعلق باحوال الباطن و المرید » شمارهٔ ۹۷

 

با دل گفتم مشکلت آسان نشود

با یار سر تو هرگز آسان نشود

باری سر خویش گیر ازو دست بدار

دل گفت همه شود ولی آن نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثامن: فی الخصال المذمومة و ما یتولد منها » شمارهٔ ۲۳

 

تا خانقه حرص تو ویران نشود

دشوار زمانه بر تو آسان نشود

تا بر سر آز خویشتن پا ننهی

این کافر نفس تو مسلمان نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۶۶

 

هرگز دلم از عشق پشیمان نشود

با آنکه دمی زعشق شادان نشود

تا نقش بتان بتخته هستی هست

این کافر دل سیه مسلمان نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی
 

سعیدا » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۷۸

 

تا جسم مکدرت همه جان نشود

خورشید معانی تو تابان نشود

صاحب نظران جای به پهلو ندهند

تا جوهر شمشیر نمایان نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

سعیدا
 

سعیدا » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۷۹

 

تا از میلی دلت گریزان نشود

هرگز راهی تو را به جانان نشود

خواهی که دو خانه را عمارت سازی

تا بر سر این مقیدی، آن نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

سعیدا
 

سعیدا » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۰

 

کوه غم یار کندن آسان نشود

تا تیشهٔ طبع نفس، سوهان نشود

در قلهٔ قاف عشق دل جا نکند

تا صاف تر از لعل بدخشان نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

سعیدا
 

سعیدا » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۱

 

از ذکر زبان، انس به جانان نشود

بی جاذبهٔ کس صاحب عرفان نشود

حلوا گویی دهان نگردد شیرین

از حق گفتن کسی خدا دان نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

سعیدا
 

فضولی » دیوان اشعار فارسی » رباعیات » شمارهٔ ۳۶

 

تا دل ز غم هجرت پریشان نشود

شایسته ذوق وصل جانان نشود

در عالم نیست راحت بی محنت

شرط است که تا این نشود آن نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

فضولی بغدادی