گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «اكردوبرفت»

 

عطار » مختارنامه » باب پنجاهم: در ختم كتاب » شمارهٔ ۲۰

 

آمد دلم و کام روا کرد و برفت

از نقل جهان طعم جدا کرد و برفت

طعم همه چیزها به تنهایی خورد

پس نقل به منکران رها کرد و برفت


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری