گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «اتیمهمه»

 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵۴

 

ما ذات نهاده بر صفاتیم همه

موصوف صفت سخرهٔ ذاتیم همه

تا در صفتیم در مماتیم همه

چون رفت صفت عین حیاتیم همه


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی
 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲

 

تا ذات نهاده در صفائیم همه

عین خرد و سفرهٔ ذاتیم همه

تا در صفتیم در مماتیم همه

چون رفت صفت عین حباتیم همه


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو قبادیانی