گنجور

نظام قاری » دیوان البسه » رباعیات » شمارهٔ ۲۰

 

دستار تو طره و سر و برداری

وز بر چو کلاه زینت وفرداری

معزور مشو که عالم زرداری

(هم در سر آن شوی که در سر داری)

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۱۹

 

قیغاج جلنگ سبز را جامه سرخ

گل بود بسبزه نیز آراسته شد

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۳۵

 

چون ریشه سرکسی که سرگشته شود

به زان نبود که با سررشته شود

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » کتاب آرایش‌نامه

 

اندیشه غلط کرده و دور افتادید

چون دامن جبه در تنور افتادید

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » رسالهٔ صد وعظ

 

درویش ترا جا زبر اطلس چرخست

خوشباش اگر چند گهی زیر پلاسی

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » دیباچه

 

صد دست دگر دارم ازین زیباتر

نظام قاری
 
 
۱
۲
sunny dark_mode