گنجور

ظهیر فاریابی » رباعیات » شمارهٔ ۲۴

 

دی شاه بتان با رخ رنگین می رفت

بی اسب و پیاده نغز و شیرین می رفت

شکر ز لبش به پیل بالا می ریخت

وز مستی و بیخودی چو فرزین می رفت

ظهیر فاریابی
 

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۴۳

 

دی شاه بتان با رخ رنگین می رفت

بی اسب پیاده نغز و شیرین می رفت

شکر ز لبش پیل به بالا می ریخت

وز مستی و بیخودی چو فرزین می رفت

مجد همگر