گنجور

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثانی: فی الشرعیّات و ما یتعلق بها » شمارهٔ ۱۱۹ - الحج

 

مرهم طلبی به گرد دلریشان گرد

با محتشمی به گرد درویشان گرد

کعبه به حقیقت دل درویشان است

حَجّت باید، گردِ دل ایشان گرد

اوحدالدین کرمانی