گنجور

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۳۶

 

ای از مژه ات غرقه به خون استادم

وز خط تو در قید جنون استادم

دلداده دیده خمار آلودت

عالم همه وز جمله فزون استادم

شیدای دو آهوی شکار اندازت

[...]

خالد نقشبندی