گنجور

اشعار مشابه

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۳۳

 

هر جان عزیز کو شناسای رهست

داند که هر آنچه آید از کارگه است

بر زادهٔ چرخ و چرخ چون جرم نهی

کاین چرخ ز گردیدن خود بی‌گنه است


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۲۷

 

زینسان که گمان شده دی به ره است

وز بستن یخ حباب رشک گره است

دشمن که ز هیبت تو می لرزد چه عجب

کش علت لرزش به نظر مشتبه است


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

کلیم » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱

 

هر چند که مرد قول و فعلش تبه است

برداشتن پرده ز کارش گنه است

رسوا شود آنکه می درد پرده خلق

زر قلب در آید و محک روسیه است


متن کامل شعر را ببینید ...

کلیم
 

سلیم تهرانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۱

 

ابروی تو از غمزه دگر پر گره است

تیری انداز چون کمان به زه است

هر عضوم ازو، جدا نشاطی دارد

در دل عشق تو چون عروسی [به] ده است


متن کامل شعر را ببینید ...

سلیم تهرانی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۷

 

خورشید مرا بنیکبختان نگه است

بخش من از او چو سایه بخت سیه است

خورشید و شان سزای اوج شرفند

گر ذره بآسمان رود خاک ره است


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » رباعیات گنجفه » صنف ششم که زر سرخ و کم بر است » برگ سوم ده زر سرخ است

 

ای از ستمت کمان ابرو به زه است

زلفین تو حلقه حلقه همچون زره است

یاری نفروشی بزر ایمه هر چند

امروز ده اشرفی زده یار به است


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی