گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۵۹

 

دل را ز تو غیر روشنی خود چه رسد

جان را به تو جز فروتنی خود چه رسد

در عشق تو نیست طاقت دوستیم

با خلق جهان به دشمنی خود چه رسد

جامی