گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۸۴

 

بر عود دلم نواخت یک زمزمه عشق

زان زمزمه‌ام ز پای تا سر همه عشق

حقا که به عهدها نیایم بیرون

از عهدهٔ حق گزاری یک دمه عشق

ابوسعید ابوالخیر
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر چهارم - قسمت اول » بخش اول - قسمت اول

 

بر روی دلم نواخت یک زمزمه عشق

زان زمزمه ام زپای تا سر همه عشق

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر چهارم - قسمت اول » بخش اول - قسمت اول

 

بر روی دلم نواخت یک زمزمه عشق

زان زمزمه ام زپای تا سر همه عشق

شیخ بهایی
 
 
sunny dark_mode