گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » چند رباعی » شمارهٔ ۴

 

بی معرفت سخن مسلسل چه کنم

بی قوت عقل نکته را حل چه کنم

خواهم خود را درست بینم لیکن

آیینه کج است و دیده احول چه کنم

امیرخسرو دهلوی
 

سعیدا » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۷

 

گر بادهٔ تو رسد به من مل چه کنم

چون روی تو بینم هوس گل چه کنم

تو من نشوی من تو شوم نیست عجب

هرگز تو نمی کنی تنزل چه کنم

سعیدا
 
 
sunny dark_mode