گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۹۶

 

دائم سخن از صدق و صفا گفتن به

وز دامن دل گرد هوا رفتن به

از هر چه خردمند گزیند بجهان

کم خوردن و کم خفتن و کم گفتن به

ابن یمین فریومدی
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۲

 

از ساحت دل گرد ریا رفتن به

وانگه گهر حمد و ثنا سفتن به

لیکن چو زبان علم ازان کوتاه است

«سبحانک لا علم لنا» گفتن به

جامی