گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۶۶

 

نوباوه بستان لطایف سخن است

دیباچه دیوان معارف سخن است

سری که مقدسان ازان محرومند

سر بر زده از زبان عارف سخن است

جامی