گنجور

اشعار مشابه

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۷۰

 

ای دل زشراب جهل مستی تا کی

وی نیست شونده لاف هستی تا کی

گر غرقهٔ بحر غفلت و آز نه‌ای

تردامنی و هواپرستی تا کی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۹

 

ای دل، ز شراب جهل، مستی تا کی؟

وی نیست شونده، لاف هستی تا کی؟

ای غرقهٔ بحر غفلت، ار ابر نه‌ای

تر دامنی و هوا پرستی تا کی؟


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثالث: فی ما یتعلق باحوال الباطن و المرید » شمارهٔ ۲۷۶

 

ای دل زشراب جهل مستی تاکی

وای مست شونده لاف هستی تاکی

وای غرقهٔ بحر غفلت ار ابر نئی

تر دامنی و هواپرستی تاکی


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثامن: فی الخصال المذمومة و ما یتولد منها » شمارهٔ ۷۰

 

از جام هوس بادهٔ مستی تا کی

ای نیست شونده لاف هستی تا کی

وای غرقهٔ بحر غفلت ار ابر نئی

تر دامنی و هوا پرستی تا کی


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۵۲

 

ای دل ز می غرور مستی تا کی

وی مرغ هوای عرش پستی تا کی

همکاسه روح القدسی، بهر دونان

دیوی و ددی و سگ پرستی تا کی


متن کامل شعر را ببینید ...

مجد همگر
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۱۸

 

از جام وصال غیر و مستی تا کی

وز هجر من و محنت هستی تا کی

ای بخت زبون اینهمه کوتاهی چند

ای طالع دون اینهمه پستی تا کی


متن کامل شعر را ببینید ...

مشتاق اصفهانی
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۱۹

 

با یار رقیب می پرستی تا کی

در میکده وصال مستی تا کی

از دامن او مرا بآن زلف ترا

کوته‌دستی و درازدستی تا کی


متن کامل شعر را ببینید ...

مشتاق اصفهانی