گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۰

 

چون پوست کشد کارد به دندان گیرد

آهن ز لبش قیمت مرجان گیرد

او کارد به دست خویش میزان گیرد

تا جان گیرد هر آنچه با جان گیرد

سنایی
 

مهستی گنجوی » دیوان اشعار » رباعیات «نسخهٔ دوم» » شمارهٔ ۷۴

 

چون پوست کشد کارد بدندان گیرد

آهن ز لبش قیمت مرجان گیرد

او کارد بدست خویش میزان گیرد

تا جان گیرد هر آنچه با جان گیرد

مهستی گنجوی
 
 
sunny dark_mode